അവൾ

woman-729-620x349

ഉറക്കം കെടുത്തിയ രാവുകൾ അവൾ സമ്മാനിച്ചതായിരുന്നെങ്കിൽ, അവനു ഉറക്കം നൽകിയ രാവുകളും അവൾ സമ്മാനിച്ചതായിരുന്നു 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s