കണ്ണുനീർ

tear-bicolor-decal1

അന്ന് നിന്റെ കണ്ണുനീരിൽ സത്യമുണ്ടായിരനെങ്കിൽ, ഇന്ന് നിന്റെ കണ്ണുനീർ പൊഴിയുകയില്ലായിരുന്നു ..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s