ചിത്രം

YOU-LEARN-MORE-FROM-

 

നീ കടലാസ്സിൽ പതിഞ്ഞ ഒരു ചിത്രം മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s