ചിത്രശലഭങ്ങൾ

kaleidoscope-butterfly-stoneware-snack-plate-butterfly-gift

അന്ന് നീ സമ്മാനിച്ച ചിത്രശലഭങ്ങളെ ഇന്ന് ഞാൻ വെറുത്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s