പരാതികൾ  

iStock_000019993186XSmall.jpg

ഞാനിഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടുകളേക്കാളും കൂടുതൽ നിന്റെ പരാതികളും പരിഭവങ്ങളുമാണ് ഞാനീ കാലയളവിലത്രയും കേട്ടത്..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s