മഴതുള്ളി

43ZqKi0

മഴത്തുള്ളിപോൽ പരിശുദ്ധമായിരുന്നു നീ ഒരിക്കൽ.. ഇന്ന് നീ ഓടയിൽ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം പോലെ വൃത്തിഹീനമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s