സ്വപ്‌നങ്ങൾ

Dreams-005

അന്ന് കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊരർത്ഥവുമില്ലെന്നറിഞ്ഞതു കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്കു മുൻപ് മാത്രമായിരുന്നു..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s