പേർഷ്യ

83e6cf4d997bc5bf99c9dc99714fd8ef

മണല്തരികളിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരത്തിലുടനീളം ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയതു പേർഷ്യൻ അപ്സരസുമാരെയായിരുന്നു..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s