മേഘം

rewalls-com-32268

കാര്മേഘങ്ങളോട് ഇഷ്ടം തോന്നിത്തുടങ്ങിയത് സുന്ദരമായ മേഘങ്ങൾ മഴ നൽകില്ല എന്ന സത്യം മനസിലാക്കിയത് മുതലാണ്..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s